logo

Velg språk

logo

Generalforsamling i Eidesvik Offshore ASA

15. mai 2014 kl. 11:00 - Langevåg Bygdatun, Bømlo, Norge.

Innkalling til generalforsamling i Eidesvik Offshore ASA

Registrering av møtende aksjonærer skjer fra kl. 10.30

Dagsorden:

 1. Åpning av generalforsamling og nedtegning av møtende aksjonærer.
 2. Valg av møteleder for generalforsamlingen samt en representant til å medundertegne protokollen.
 3. Godkjennelse av innkalling til og dagsorden for generalforsamlingen.
 4. Orientering om selskapets virksomhet og status.
 5. Godkjennelse av Årsregnskap, herunder Konsernregnskap og Årsberetning for regnskapsåret 2013, herunder disponering av årets resultat samt gjennomgang av Revisjonsberetning.
 6. Godkjennelse av Redegjørelse for selskapets eierstyring og selskapsledelse.
 7. Godkjennelse av Erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i Eidesvik Offshore ASA konsernet.
 8. Forslag om at NOK 1,00 pr aksje utdeles til aksjonærene. Utdelingen skjer fra tidligere innbetalt kapital og trer i stedet for ordinær utbytteutdeling fra årets resultat.
 9. Fullmakter til styret til å utvide aksjekapitalen, kjøpe egne aksjer og tildele opsjoner.
 10. Godkjennelse av honorar til revisor for 2013.
 11. Fastsettelse av honorar til styret for 2013.
 12. Valg av styremedlemmer.

Last ned saksdokumenter

Your Partner in Shipping

EIDESVIK OFFSHORE ASA

phone +47 53 44 80 00

office@eidesvik.no